نرم افزار حقوق و دستمزد

گروه محصول: نرم افزار

 

نرم افزار حقوق و دستمزد كارابان، يك نرم افزار جامع محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل مي باشد كه قابليت عملكرد به صورت مستقل و وابسته به نرم افزار حضور و غياب كارابان را دارا مي باشد. در صورت استفاده از اين سيستم به صورت وابسته به سيستم حضور و غياب كارابان، نرم افزار اين قابليت را در اختيار شما قرار مي دهد تا نتيجه محاسبات كاركرد انجام شده در بخش حضور و غياب بصورت خودكار به نرم افزار حقوق و دستمزد منتقل شده و محاسبات بعدي روي آن انجام گيرد.

برخي از ويژگيهاي نرم افزار حقوق و دستمزد كارابان به شرح زير مي باشد :

• امكان تعريف انواع آيتمهاي پرداختي 

• امكان تعريف انواع آيتمهاي كسورات

• امكان تعريف فرمول دلخواه براي هر آيتم پرداختي و كسورات

• امكان تعيين آيتم مورد نظر به عنوان آيتم ماليات از بين آيتم هاي موجود

• امكان تعيين آيتم مورد نظر به عنوان آيتم بيمه از بين آيتم هاي موجود

• امكان ثبت كاركرد مربوط به هر يك از پرسنل به صورت انفرادي در يك ماه و سال مشخص

• امكان ثبت كاركرد پرسنل به صورت گروهي

• امكان ثبت مقادير مشخص براي هريك از آيتم هاي هريك از پرسنل جهت استفاده در هر دوره

• امكان صدور گزارش ليست حقوق به صورت پارامتريك با قابليت طراحي گزارش

• امكان صدور فيش حقوقي با قابليت طراحي انواع فيش حقوقي

• امكان دريافت اطلاعات كاركرد به صورت خودكار از نرم افزار حضور و غ ياب

• امكان تعريف انواع جدول مالياتي و انتساب به هر يك از پرسنل

• محاسبه خودكار ماليات با در نظر گرفتن پارامترهاي مالياتي و جدول مالياتي تعريف شده

• تشخيص هوشمند ماهيت مقادير وارد شده (مبلغ يا مقدار كاركرد)

• ...

در مورد اين محصول سوالي داريد ؟