سوال جدید بپرسید

دستگاه حضور و غياب

 • دستگاه حضور و غياب چيست ؟
 • چه مدل دستگاه حضور و غياب براي مجموعه شما مناسب است ؟
 • علت استفاده از دستگاه حضور و غياب در يك شركت، سازمان يا اداره چيست ؟
 • براي مدلهايي كه داراي باتري داخلي نيستند چه راهكاري وجود دارد و چه مشكلاتي بوجود مي آيد ؟
 • تفاوت اصلي انواع دستگاههاي حضور و غياب مبتني بر تشخيص اثر انگشت چيست ؟

قفل هاي اثر انگشتي

 • قفل اثر انگشتي يا كارتي چيست ؟
 • آيا امكان دريافت ترددهاي ثبت شده در قفل وجود دارد ؟
 • در صورت خالي شدن باتري تردد از قفل اثر انگشتي يا كارتي چگونه انجام مي شود ؟

دستگاه كنترل تردد

 • تفاوت دستگاه كنترل تردد با دستگاه حضور و غياب چيست ؟
 • چه نوع قفلي براي ارتباط با دستگاههاي كنترل تردد مناسب است ؟

گيت ورود و خروج

 • كاربرد گيتهاي ورود و خروج چيست ؟
 • تفاوت انواع مختلف گيتهاي ورود و خروج چيست ؟

سنسور اثر انگشت

 • تفاوت سنسور اثر انگشت با دستگاه حضور و غياب چيست ؟
 • كاربرد سنسورهاي اثر انگشت چيست ؟