جستجو

Filter حضور و غياب

صفحه نمايش ×
روش شناسايي
روش ارتباطي
باتري
دوربين تصويربرداري
كنترل دسترسي

راهنماي انتخاب دستگاه حضور و غياب و كنترل تردد

  Name Description Category
دستگاه حضور و  غياب كارابان مدل KTA-100
دستگاه حضور و غياب مدل KTA-100

دستگاه حضور و غياب كارتي

دستگاه حضور و غياب
دستگاه كنترل تردد كارابان مدل KTA-1500
دستگاه حضور و غياب مدل KTA-1500

دستگاه كنترل دسترسي كارتي

كنترل تردد