گيت سه اهرمي كارابان مدل KSG-1000

گيت ورود و خروج و كنترل تردد سه اهرمي

گيت سه اهرمي كارابان مدل KSG-2000

گيت ورود و خروج و كنترل تردد سه اهرمي

گيت سه اهرمي كارابان مدل KSG-2100

گيت ورود و خروج و كنترل تردد سه اهرمي