دستگاه حضور و غياب و كنترل تردد كارابان مدل KTA-900

دستگاه حضور و غياب تشخيص چهره مجهز به سنسور اثر انگشت و صفحه نمايش لمسي

دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-800

دستگاه حضور و غياب مجهز به سنسور اثر انگشت، كارت و دوربين جهت تصويربرداي هنگام ثبت تردد.

دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-700

دستگاه حضور و غياب مجهز به سنسور اثر انگشت، كارت و دوربين جهت تصويربرداي هنگام ثبت تردد.

دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-650

دستگاه حضور و غياب و كنترل تردد مجهز به سنسور اثر انگشت 

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشت کارابان KTA-950

دستگاه حضور و غياب و کنترل تردد تشخيص چهره مجهز به سنسور اثر انگشت

دستگاه حضور و  غیاب تشخیص کف دست کارابان مدل KTA-950P

دستگاه حضور و غياب و کنترل تردد تشخيص چهره مجهز به سنسور اثر انگشت و سنسور شناسای کف دست

دستگاه كنترل تردد كارابان مدل KTA-1500

دستگاه كنترل دسترسي كارتي

دستگاه حضور و غياب و كنترل دسترسي كارابان مدل KTA-3100

دستگاه كنترل تردد مجهز به سنسور اثر انگشت

دستگاه حضور و غياب و كنترل دسترسي كارابان مدل KTA-3200

دستگاه كنترل تردد مجهز به سنسور اثر انگشت

دستگاه حضور و غياب و كنترل دسترسي كارابان مدل KTA-3400

دستگاه كنترل تردد مجهز به سنسور اثر انگشت و IP65

دستگاه حضور و غياب و كنترل دسترسي كارابان مدل KTA-3250

دستگاه كنترل تردد مجهز به سنسور اثر انگشت

دستگاه حضور و غياب و كنترل دسترسي كارابان مدل KTA-3300

دستگاه حضور و غياب مجهز به سنسور اثر انگشت

دستگاه کنترل تردد ضد آب و گرد و غبار مجهز به سنسور اثر انگشت

دستگاه كنترل تردد كارابان ضد آب مدل KTA-2000

دستگاه كنترل تردد مجهز به سنسور اثر انگشت و IP65

kec10

دستگاه كنترل دسترسي آسانسور به طبقات 

دستگاه کنترل تردد KTA-3450

دستگاه کنترل تردد ضد آب و گرد و غبار مجهز به سنسور اثر انگشت

دستگاه حضور و غياب كارابان مدل KTA-250

دستگاه کنترل تردد اثر انگشتي